Ξεφυλλίζοντας την Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ).

Written by on 09/09/2021

Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 4826/2021

Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη νέα γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις (ΦΕΚ τεύχος Α’, αρ. φύλλου 160, 7 Σεπτεμβρίου 2021).

Μέτρα για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και την άμεση στήριξη των πληγέντων

ΝΟΜΟΣ 4824/2021

Κύρωση: α) της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών» και β) της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ τεύχος Α’, αρ. φύλλου 156, 2 Σεπτεμβρίου 2021).

Ρυθμίσεις που αφορούν θέματα μετανάστευσης και ασύλου

ΝΟΜΟΣ 4825/2021

Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες επείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ τεύχος Α’, αρ. φύλλου 157, 4 Σεπτεμβρίου 2021).

Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακινήτων

ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 35 της 2.9.2021

Υπαγωγή απαλλοτριώσεων ακινήτων στην παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και παροχή εξουσιοδότησης στα αρμόδια όργανα για την κήρυξη απαλλοτριώσεων (ΦΕΚ τεύχος Α’, αρ. φύλλου 159, 7 Σεπτεμβρίου 2021).

Φορολογικές απαιτήσεις και ρυθμίσεις

ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 34 της 25/8/2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 28/6.7.2021 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Ρύθμιση θεμάτων προαιρετικής μετατροπής αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, επί προσωρινών διαφορών, σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013» (ΦΕΚ τεύχος Α’, αρ. φύλλου 150, 25 Αυγούστου 2021).

Αποδοχή παραίτησης υπουργών, υφυπουργών και αναπληρωτή υπουργού

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 67/2021

Αποδοχή παραίτησης υπουργών, αναπληρωτή υπουργού και υφυπουργών (ΦΕΚ τεύχος Α’, αρ. φύλλου 154, 31 Αυγούστου 2021).

Διορισμός υπουργών, υφυπουργών και αναπληρώτριας υπουργού

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 68/2021

Διορισμός υπουργών, αναπληρώτριας υπουργού και υφυπουργών (ΦΕΚ τεύχος Α’, αρ. φύλλου 155, 31 Αυγούστου 2021).

Ίδρυση δομών υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφυγοπαίδων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

με αριθμό Φ1/101893/Δ1/2021

Ίδρυση Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ).- Καθορισμός των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2021- 2022, εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ), (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 4077, 6 Σεπτεμβρίου 2021).

Μέτρο υποχρεωτικού ελέγχου νόσησης covid-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΥΓΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.54108/2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 26390/24.4.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορονοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας», όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.28499/7.5.2021, Δ1α/Γ.Π.οικ. 32207/24.5.2021, Δ1α/Γ.Π.οικ. 35097/4.6.2021, Δ1α/ Γ.Π.οικ. 41305/2.7.2021 και Δ1α/Γ.Π.οικ. 48483/30.7.2021 κοινές υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 4081, 6 Σεπτεμβρίου 2021).

Σχετικά με τη δωρεάν διανομή αυτοδιαγνωστικού ελέγχου σε άτομα ηλικίας 18 έως 30 ετών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.54111/2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.33510/30.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Δωρεάν διανομή αυτοδιαγνωστικού ελέγχου σε κατόχους Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως τριάντα (30) ετών» (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 4082, 6 Σεπτεμβρίου 2021).

Σχετικά με τη δωρεάν διανομή αυτοδιαγνωστικού ελέγχου σε άτομα ηλικίας 5 έως 17 ετών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.54113/2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 49042/3.8.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «δωρεάν διανομή αυτοδιαγνωστικού ελέγχου σε κατόχους Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης ηλικίας πέντε (5) έως δεκαεπτά (17) ετών» (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 4083, 6 Σεπτεμβρίου 2021).

Μέτρο υποχρεωτικού ελέγχου νόσησης covid-19 σε υπαλλήλους ιδιωτικού τομέα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΥΓΕΙΑΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.54114/2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 32209/24.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορονοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία», όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.35098/4.6.2021, Δ1α/Γ.Π.οικ.41588/2.7.2021 και Δ1α/Γ.Π.οικ.48485/30.7.2021 κοινές υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 4084, 6 Σεπτεμβρίου 2021).

Αναστολή λειτουργίας δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων σε περιοχές της Θεσσαλίας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ με αριθμό 8519/2021

Αναστολή λειτουργίας Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας για το σχολικό έτος 2021-2022» (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 4099, 7 Σεπτεμβρίου 2021).

Διαδικασίες εισαγωγής στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ με αριθμό 61/ΔΕΠΠΣ/2021

Διεξαγωγή συμπληρωματικών διαδικασιών για εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2021-2022 (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 4100, 8 Σεπτεμβρίου 2021).

Αναστολή κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητής ή ακίνητης περιουσίας στους πυρόπληκτους του θέρους 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ με αριθμό 109143 ΕΞ 2021

Χορήγηση αναστολής της διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας σε πληγέντες από τις πυρκαγιές: α) της 20ής Μαΐου 2021 σε περιοχές των περιφερειακών ενοτήτων Κορινθίας της περιφέρειας Πελοποννήσου και Δυτικής Αττικής της περιφέρειας Αττικής, β) της 26ης και 31ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της περιφερειακής ενότητας Αχαΐας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, γ) της 27ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής της περιφέρειας Αττικής, δ) της 28ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της περιφερειακής ενότητας Αχαΐας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ε) της 2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των περιφερειακών ενοτήτων Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας της περιφέρειας Πελοποννήσου και Ηλείας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στ) της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των περιφερειακών ενοτήτων Βορείου τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής της περιφέρειας Αττικής, ζ) αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021, σε περιοχές της περιφερειακής ενότητας Ευβοίας της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η) της 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της περιφερειακής ενότητας Φωκίδας της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και θ) της 6ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της περιφερειακής ενότητας Φθιώτιδας της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο του άρθρου 53 του ν. 4797/2021 (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 4103, 8 Σεπτεμβρίου 2021).

Παράταση υποβολής φόρου εισοδήματος βάσει ν.4172/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ με αριθμό Α.1210/2021

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 4104, 8 Σεπτεμβρίου 2021).

Οικονομική ενίσχυση των φορέων του υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών λόγω covid-19

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΥΓΕΙΑΣ με αριθμό Β1.α/οικ.51461/2021

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 3893, 20 Αυγούστου 2021).

Αποζημίωση ειδικού σκοπού μηνός Ιουνίου 2021 στους δικαιούχους ναυτικούς

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ με αριθμό 2814.5/59945/2021

Καθορισμός επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου για το οικονομικό έτος 2021 για την καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τον μήνα Ιούνιο 2021 (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 3902, 23 Αυγούστου 2021).

Χορήγηση στεγαστικής συνδρομής σε περιοχές Αχαΐας, Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας και Ηλείας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ με αριθμό Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./13758/Α325/2021

Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές α) της 28ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της περιφερειακής ενότητας Αχαΐας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) της 2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των περιφερειακών ενοτήτων Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας της περιφέρειας Πελοποννήσου και Ηλείας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 3905, 23 Αυγούστου 2021).

‘Εκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω covid-19 στην Μεσσηνία

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.52204/2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας της περιφέρειας Πελοποννήσου, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού COVID-19 (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ φύλλου 3914. 24 Αυγούστου 2021).

Έκτακτα μέτρα προστασίας της Δημόσιας υγείας λόγω covid-19 στα Χανιά

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΥΓΕΙΑΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.52200/2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην περιφερειακή ενότητα Χανίων της περιφέρειας Κρήτης προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού COVID-19 (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 3915, 24 Αυγούστου 2021).

Έκτακτα μέτρα προστασίας της Δημόσιας υγείας λόγω covid-19 στο Ηράκλειο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΥΓΕΙΑΣ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.52202/2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου της περιφέρειας Κρήτης, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού COVID-19 (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 3915, 24 Αυγούστου 2021).

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω covid-19 στο Ρέθυμνο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΥΓΕΙΑΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.52198/2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου της περιφέρειας Κρήτης, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού COVID-19 (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 3916, 24 Αυγούστου 2021).

Προκαταβολή αποζημίωσης εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Ιουλίου 2021 λόγω των συνεπειών της covid-19

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ με αριθμό ΓΔΟΥ 872/2021

Ειδικότερη διαδικασία και ορισμός των προϋποθέσεων για την προκαταβολή των ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Ιουλίου 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού COVID-19 (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 3921, 25 Αυγούστου 2021).

Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για πυρόπληκτους Αττικής

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ με αριθμό Α.1203/2021

Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στην Αττική (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 3951, 26 Αυγούστου 2021).

Παράταση έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης κινδύνου πυρκαγιών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ με αριθμό 1019/4/24-ιστ΄/2021

Παράταση ισχύος της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών», όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε με τις υπό στοιχεία 1019/4/24-ε’/8.8.2021, 1019/4/24-η’/12.8.2021 και 1019/4/ 24-ιδ’/19.8.2021 κοινές υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 3953, 26 Αυγούστου 2021).

Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα λόγω covid-19

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΥΓΕΙΑΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.52561/2021

Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού COVID-19 (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 3954, 26 Αυγούστου 2021).

Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας σε πυρόπληκτες περιοχές της Εύβοιας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ με αριθμό Δ.15/Δ΄/62139/2021

Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής ή καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες σε περιοχές που ανήκουν στα διοικητικά όρια των Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας της περιφερειακής ενότητας Ευβοίας της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εξαιτίας των πυρκαγιών του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 3956, 27 Αυγούστου 2021).

Παράταση υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας ηλεκτρονικά

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ με αριθμό Α.1204/2021

Παράταση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 9, της παρ. 8 του άρθρου 11 και των παρ. 4 και 5 του άρθρου 12 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 3957, 27 Αυγούστου 2021).

Μέτρα προστασίας για την αποφυγή περαιτέρω διασποράς του covid-19 από 30/8/21 έως 6/9/21

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΥΓΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ-ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.52666/2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 3958, 27 Αυγούστου 2021).

Έλεγχος συμμόρφωσης υποχρέωσης εμβολιασμού κατά της covid-19

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΥΓΕΙΑΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.52796/2021

Παρακολούθηση και τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορονοϊού COVID-19 (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 3959, 27 Αυγούστου 2021).

Αποζημίωση από το ελληνικό Δημόσιο σε ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΥΓΕΙΑΣ με αριθμό ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ.52601/2021

Παράταση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 10257/16-03-2021 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Υγείας, «διαδικασία αποζημίωσης χρήσης κλινών νοσηλείας, κλινών εντατικής θεραπείας των εγκαταστάσεων, των θαλάμων, που διατίθενται στο Ελληνικό Δημόσιο από ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020» (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 3964, 30 Αυγούστου 2021).

Προϋποθέσεις απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. του φυσικού αερίου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ με αριθμό Α.1185/2021

Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούμενοι έλεγχοι, για την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 3985, 30 Αυγούστου 2021).

Χορήγηση στεγαστικής συνδρομής σε πυρόπληκτους από τις πυρκαγιές Ιουλίου/Αυγούστου, σε όλη την Επικράτεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ με αριθμό ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.14647/Α321/2021

Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Ελληνικής επικράτειας, για τα οποία χορηγείται, πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής με τη μορφή έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 3995, 30 Αυγούστου 2021).

Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων περιοχών της Ηπείρου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ με αριθμό Φ.2.1/6049/2021

Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου για το σχολικό έτος 2021-2022 (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 3999, 30 Αυγούστου 2021).

Επανέκδοση Ο.Ε.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ με αριθμό 346/2021

Επανέκδοση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 5 και 31 ετών μέσω κοινοπραξίας (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 4005, 31 Αυγούστου 2021).

Ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν οικονομικά λόγω covid-19

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ με αριθμό ΓΔΟΥ 880/2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/ 23.07.2021 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19» (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 4021, 31 Αυγούστου 2021).

Υλοποίηση σχολικού προγράμματος διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ με αριθμό 1126/230060/2021

Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 1/1135/04-01-2021 κοινής απόφασης των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347/20-12-2013, σ. 671), (ΕΕ) 2017/39 της Επιτροπής (ΕΕ L 5/10.01.2017, σ.1) και (ΕΕ) 2017/40 της Επιτροπής (ΕΕ L 5/10.01.2017, σ. 11) σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σχολικού Προγράμματος διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος» (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 4023, 1 Σεπτεμβρίου 2021).

Επιδότηση ανεργίας, δικαιούχων ναυτικών μηνών Μαΐου-Ιουνίου 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ με αριθμό 2814.5/63110/2021

Καθορισμός επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου για το οικονομικό έτος 2021 για την επιδότηση ανεργίας μηνών Μαΐου – Ιουνίου 2021 (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 4024, 1 Σεπτεμβρίου 2021).

Παράταση υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ για υπόχρεους περιοχών Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας και Ιστιαίας-Αιδηψού

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ με αριθμό Α.1206/2021

Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ για τους υποκείμενους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στους Δήμους Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και Ιστιαίας Αιδηψού της περιφερειακής ενότητας Ευβοίας της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 4024, 1 Σεπτεμβρίου 2021).

Πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ με αριθμό 105840/Α2/2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 30746/ΓΔ8/ 17.03.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα “Ψηφιακή Μέριμνα”» (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 4025, 1 Σεπτεμβρίου 2021).

Περί ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για παροχή τελωνειακών εργασιών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ με αριθμό Α.1208/2021

Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή και διαχείριση των αιτήσεων για την παροχή τελωνειακών εργασιών εκτός ωραρίου λειτουργίας των τελωνείων ή /και εκτός τελωνειακού καταστήματος (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 4026, 1 Σεπτεμβρίου 2021).

Παράταση ισχύος αποφάσεων για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα στέγασης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ με αριθμό 62415/2021

Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και επιδόματος στέγασης (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 4027, 2 Σεπτεμβρίου 2021).

Επιδότηση ενοικίου για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές Ιουλίου-Αυγούστου σε όλη την επικράτεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ με αριθμό ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/14581/Α36/2021

Επιδότηση προσωρινής στέγασης κατοίκων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές Ιουλίου/Αυγούστου 2021 που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Ελληνικής επικράτειας, με τη μορφή επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 4028, 2 Σεπτεμβρίου 2021).

Καθορισμός ειδικών χαρακτηριστικών της επανέκδοσης των Ο.Ε.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ με αριθμό 347/2021

Καθορισμός ποσού, ημερομηνίας επανέκδοσης, δεδουλευμένων τόκων και τιμής επανέκδοσης των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας πέντε (5) και τριάντα ενός (31) ετών στις 8/9/2021 μέσω κοινοπραξίας (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 4029, 2 Σεπτεμβρίου 2021).

Λειτουργία παραρτημάτων νηπιαγωγείων για 2021-2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ με αριθμό Φ.10/ΜΑ/105251/Δ1/2021

Λειτουργία παραρτημάτων νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2021-2022 (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 4041, 2 Σεπτεμβρίου 2021).

Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ με αριθμό 104531/Κ6/2021

Τροποποίηση της παρ. 14 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Κ1/132209/03.08.2018 απόφασης του υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τίτλο «χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων» (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 4043, 2 Σεπτεμβρίου 2021).

Παράταση ισχύος μέτρων αντιμετώπισης κινδύνου πυρκαγιών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ με αριθμό 1019/4/24-ιη΄/2021

Παράταση ισχύος της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών», όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε με τις υπό στοιχεία 1019/4/24-ε’/8.8.2021, 1019/4/ 24-η’/12.8.2021, 1019/4/24-ιδ’/19.8.2021 και 1019/4/24-ιστ’/26.8.2021 κοινές υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 4045, 2 Σεπτεμβρίου 2021).

Παράταση ισχύος μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας στο Ηράκλειο Κρήτης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΥΓΕΙΑΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.53657/2021

Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.52202/24.8.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου της περιφέρειας Κρήτης, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού COVID-19» (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 4046, 2 Σεπτεμβρίου 2021).

Παράταση ισχύος μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας στην Μεσσηνία

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΥΓΕΙΑΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.53655/2021

Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.52204/24.8.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας της περιφέρειας Πελοποννήσου, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού COVID-19» (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 4046, 2 Σεπτεμβρίου 2021).

Μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Αχαΐα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΥΓΕΙΑΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.53660/2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην περιφερειακή ενότητα Αχαΐας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού COVID-19 (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 4047, 2 Σεπτεμβρίου 2021).

Μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Ηλεία

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΥΓΕΙΑΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.53662/2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην περιφερειακή ενότητα Ηλείας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού COVID-19 (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 4048, 2 Σεπτεμβρίου 2021).

Μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Ικαρία

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΥΓΕΙΑΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.53665/2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στον Δήμο Ικαρίας της περιφερειακής ενότητας Ικαρίας της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού COVID-19 (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 4049, 2 Σεπτεμβρίου 2021).

Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα λόγω covid-19

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΥΓΕΙΑΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.53719/2021

Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού COVID-19 (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 4050, 2 Σεπτεμβρίου 2021).

Διεξαγωγή επαναληπτικών Πανελλαδικών εξετάσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΥΓΕΙΑΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ με αριθμό Φ.251/107120/Α5/2021

Τρόπος διεξαγωγής των επαναληπτικών Πανελλαδικών εξετάσεων και εξετάσεων Ελλήνων εξωτερικού 2021, γραπτών ή προφορικών και εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορονοϊό COVID -19 (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 4052, 3 Σεπτεμβρίου 2021).

Μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω covid-19 σε όλη την επικράτεια από 6/9/21 έως και 13/9/21

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΥΓΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ-ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ-ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.53950/2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 4054, 4 Σεπτεμβρίου 2021).

Επιμέλεια: Νίκος Τσούτσας


Current track

Title

Artist

SEND A MESSAGE TO THE DJ

Background